Page 2 - Perfect SPA Professional
P. 2

Pierwsza edycja konkursu Perfect SPA Professional cieszyła się dużym zainteresowaniem.
                   Nagrody za najlepsze zabiegi, kosmetyki, meble i urządzenia zostały wręczone
                   na 11. Gali Perfect SPA Awards, w obecności mediów, gwiazd i przedstawicieli
                          kilkudziesięciu najlepszych hoteli i day SPA w Polsce.
       Pozytywne doznania jakich doświadczamy    tami i konsultantami SPA, dostawcami sprzętu  profesjonalnej rekomendacji. Dlatego od 2020
       podczas wizyty w SPA zależą nie tylko od   i wyposażenia, producentami i dystrybutorami  roku przyznajemy także wyróżnienia Perfect
       umiejętności personelu, ale także od wyglądu  preparatów kosmetycznych. Umiejętność za-  SPA Professional. To często subiektywny, ale
       i wyposażenia gabinetu oraz użytych podczas  aranżowania wyjątkowego wnętrza, bazujące na  przemyślany wybór profesjonalistów – znaw-
       rytuału preparatów. Zabieg, który zapamiętamy  sprawdzonych standardach szkolenie personelu,  ców i praktyków rynku SPA, którzy zwracają
       jako wyjątkowy, musi oddziaływać na wszystkie  odpowiednio skomponowane Menu SPA i dobra- uwagę na znane marki o ugruntowanej pozycji,
       zmysły: wzrok, węch, słuch, dotyk, smak.   ne do niego urządzenia i kosmetyki, to niezbęd- ale także nowe, inspirujące projekty.
       W ramach organizowanego od kilkunastu lat  ne warunki sukcesu.              Mamy nadzieję, że kolejne edycje Konkursu
       konkursu Perfect SPA Awards doceniamy wy-   Polski rynek SPA czerpie szeroko ze świato- dostarczą inspiracji wszystkim miłośnikom SPA
       różniające się hotele SPA i salony daySPA w całej  wych doświadczeń i oferty wiodących marek.  – profesjonalistom i ich klientom.
       Polsce, niestrudzenie rekomendując je setkom  Rozwija się, zmienia, zachwyca porywającymi
       tysięcy zadowolonych gości. Efekty starań go- realizacjami. Jednak skuteczne poruszanie się             Kapituła Konkursu
       spodarzy tych obiektów nie byłyby jednak pełne,  w gąszczu oferowanych na rynku produktów           Perfect SPA Professional
       gdyby nie harmonijna współpraca z projektan- i zabiegów wymaga doświadczenia i często
   1   2   3   4   5   6   7